بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مدیریت حساب های بانکی برای تعداد دیگری از مشتریان ارزنده در این استان اقدام کرد.