بانک ملت نسبت به نصب و راه اندازی چند دستگاه خودپرداز جدید در سطح کشور اقدام کرد.