مسوولان دستگاه های اجرایی در استان های مختلف کشور عملکرد بانک ملت را در این استان ها مورد ستایش قرار دادند.