بانک ملت موفق شد در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۲ در دو شاخص، رتبه نخست را در میان بانک های تجاری استان گلستان کسب کند.