مدیرعامل بانک ملت از آمادگی کامل این بانک برای حمایت از بخش نفت، گاز و پتروشیمی و تامین مالی پروژه های این بخش خبر داد.