بانک ملت موفق شد رتبه نخست را در میان بانک های تجاری استان بوشهر در دو شاخص مهم به دست آورد.