اطلاعیه در خصوص اجرای بند (ب) ماده (5) مکرر قانون صدور چک