وزیر اقتصاد با اشاره به عزم دولت برای کنترل متغیرهایی که ذهن فعالان اقتصادی را مشوش می‌کند، تصریح کرد: بنابر تأکید آقای رئیس جمهور، ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی خط قرمز دولت است.