وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان سفر به استان مازندران از شرکت نکا چوب بازدید کرد.