وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی کشور مشمول مالیات بر صفر شدند، در عین حال که شاهد کاهش فرارهای مالیاتی و افزایش درآمدهای وصولی بوده و هستیم.