در ادامه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان کرمانشاه، دو پروژه پتروشیمی خلیج فارس و تصفیه خانه فاضلاب شهرستان سنقر و کلیایی مورد بازدید قرار گرفت.