وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای تسهیلات تبصره ۱۶ که با مدیریت ستاد برنامه ریزی و توسعه استان ها پرداخت می شود حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.