دکتر خاندوزی، وزیر امور اقتصاد ی و دارایی در ادامه سفر به کرمانشاه، در دیدار چهره به چهره با اقشار مردم شهرستان سنقر و کلیایی از نزدیک در جریان مشکلات آنان قرار گرفتند .