وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه سفر به شهرستان گلپایگان به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور در بیست و پنجمین سفر استانی با حضور در محل میز ارتباطات مردمی فرمانداری گلپایگان با اقشار مختلف مردم این شهرستان دیدار های جداگانه ای داشت.