نظارت دقیق بانکها بر عملکرد شعب سراسر کشور در ارائه تسهیلات بدون ضامن به واجدین شرایط