حذف امضای طلایی ومجوزهای پیشینی برای ۳۳۰ کسب و کار خانگی