ابعاد نقشه راه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رشد غیرتورمی اقتصاد کشور، طی نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه های جمعی، تشریح شد.