بر اساس آمارهای گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در دی ماه به رقم ۱.۸ درصد رسیده است که این میزان کمترین رقم در سال جاری بوده است.