در شرایط کنونی وزارت اقتصاد متکفل تامین نود درصد منابع بودجه کل کشور است.