16 دستور رئیس جمهور برای ایجاد تعادل اطمینان بخش برای مردم در بازار سرمایه و بورس: آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق از بازار سرمایه به مردم و استفاده صحیح و مطمئن آنها از این بازار بسیار حائز اهمیت است و می تواند موجب توسعه کشور و افزایش سرمایه مردم شود.