صنعت بیمه، حدود ٤ هزار و پانصد میلیارد ریال برای رفع مشکل نقدینگی و مقابله با ویروس کرونا به وزارت بهداشت پرداخت خواهد کرد.