دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی هم اکنون در جمع دانشجویان دانشگاه الزهرا حضور یافته و در حال پاسخگویی به سوالات دانشجویان است.