يکشنبه 12 تير 1401En
سفر کارت

سفرکارت

به منظور حمایت از اصناف مرتبط با صنعت گردشگری کشور در دوران پساکرونا و با هدف افزایش رضایتمندی متقاضیان دریافت تسهیلات گردشگری، سقف تسهیلات فردی"سفرکارت ملت" مبلغ300 میلیون ریال و مدت استفاده آن نیز 180روز می‌باشد.
جدول ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات سفر کارت ملت
شرح
نرخ سود
تعداد اقساط
مهلت استفاده از کارت
مهلت صدور صورتحساب
دوره تنفس
سقف فردی
آبونمان
محل استفاده
سفر کارت ملت
4%
18 ماه
180روز
حداکثر
یک ماه
7 روز
300 میلیون ریال
1%
سفرهای داخلی، سوریه و عتبات عالیات
24 ماه
ed: e.keramat 1400/436794 14000326