جمعه 3 اسفند 1397En
برندگان جایزه نقدی 1.000.000.000 ریالی- جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت، دوره 95/04/01 لغایت 96/03/31
نام مدیریت شعبه:
نام شعبه:
کد شعبه:
نام صاحب حساب:
شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 500.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به مدت 3 ماه یا 90 روز متوالی در طی دوره یا از زمان پایان دوره قرعه کشی می باشد.
برندگان جایزه نقدی 100.000.000 ریالی- جشنواره حساب های قرض الحسنه بانک ملت، دوره 95/04/01 لغایت 96/03/31
نام مدیریت شعبه:
نام شعبه:
کد شعبه:
نام صاحب حساب:
شماره حساب:
توجه: حداقل موجودی جهت شرکت در جشنواره قرض الحسنه پس انداز برای حساب های ریالی 500.000 ریال و برای حساب های ارزی 100 یورو و یا معادل آن به سایر ارزها به مدت 3 ماه یا 90 روز متوالی در طی دوره یا از زمان پایان دوره قرعه کشی می باشد.