دوشنبه 29 شهريور 1400En
سقف روزانه انتقال وجه

سقف روزانه انتقال وجه 

عنوان
زیرمجموعه خدمات
توضیحات
خدمات ارائه شده به حسابهای ارزی
مانده حساب
مشاهده و چاپ ۵ ،۱۰ یا ۳۰ گردش آخر حساب ( در صورت انتخاب ۳۰ گردش آخر حساب، مشاهده گردش‌های پیشین هم به تفکیک ۳۰ گردش امکان پذیر است).
گردش حساب
حواله ارزی
امکان صدور حواله ارزی (دلار و یورو)به حسابهای خود ودیگران
عنوان
زیرمجموعه خدمات
توضیحات
خدمات ارائه شده به حسابهای ارزی
مانده حساب
مشاهده و چاپ ۵ ،۱۰ یا ۳۰ گردش آخر حساب ( در صورت انتخاب ۳۰ گردش آخر حساب، مشاهده گردش‌های پیشین هم به تفکیک ۳۰ گردش امکان پذیر است).
گردش حساب
حواله ارزی
امکان صدور حواله ارزی (دلار و یورو)به حسابهای خود ودیگران
جدول شماره 1: سقف روزانه انتقال وجه بر مبنای شماره مشتری (حقیقی)
کانال انتقال وجه
نوع حواله
سقف حواله
سقف کلی مشتری
سامانه بانکداری اینترنتی
اشخاص حقیقی بالای 18 سال
حواله به حساب‌های بانک ملت
1.000.000.000ریال
1.000.000.000ریال
حواله بین بانکی پایا/ ساتنا
1.000.000.000ریال
سامانه همراه بانک اشخاص حقیقی بالای 18 سال
حواله  به حساب‌های بانک ملت
1.000.000.000ریال
حواله بین بانکی پایا/ ساتنا
1.000.000.000ریال
سامانه تلفنبانک/ کد بانک اشخاص حقیقی بالای 18 سال
حواله به حساب‌های بانک ملت
500.000.000ریال
سامانه بانکداری اینترنتی
اشخاص‌حقیقی‌صاحب‌کسب وکار بالای 18 سال
حواله به حساب‌های بانک ملت
1.000.000.000ریال
حواله بین بانکی پایا/ ساتنا
1.000.000.000ریال
 سقف انتقال وجه بین حساب‌های یک مشتری نامحدود می‌باشد.
 با توجه به اینکه سقف حواله کارت به کارت ازطریق بانکداری اینترنتی، همراه بانک، همراه پلاس ملت، پایانه خودپرداز، پایانه بانکی غیرنقد و اپلیکیشین‌های موبایلی برمبنای شماره کارت کنترل می‌شود لذا مشمول شرایط فوق نبوده و به‌صورت جداگانه در جدول شماره2 ذکر شده است.
 مجموع مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های غیرحضوری، از تمامی حساب‌های مشتریان حقیقی پایین‌تر از 18 سال، روزانه مبلغ 150.000.000 ریال می‌باشد.
جدول شماره 2: سقف روزانه انتقال وجه بر مبنای شماره کارت
نوع حواله
کانال انتقال وجه
سقف کارت
حواله به کارت‌های شتابی
پایانه خودپرداز
100.000.000ریال
پایانه بانکی غیرنقد
سامانه بانکداری اینترنتی
سامانه همراه بانک
سامانه همراه پلاس ملت
پایانه کارتخوان شعبه
150.000.000ریال
اپلیکیشن‌های موبایلی
30.000.000ریال
حواله به کارت‌های ملتی
پایانه خودپرداز
100.000.000ریال
پایانه بانکی غیرنقد
سامانه بانکداری اینترنتی
100.000.000ریال
سامانه همراه بانک
سامانه همراه پلاس ملت
پایانه کارتخوان شعبه
150.000.000ریال
حواله بین بانکی پایا
پایانه خودپرداز
100.000.000ریال
پایانه بانکی غیرنقد