مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (1402/340)
توضيحات:فروش تعداد یک عدد قرقره کابل صنعتی فوق سنگین با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 87.720.000.000 ریال به صورت( 20% ) نقد و الباقی اقساط (حداکثر 36 ماه)
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به فروش تعداد یک عدد قرقره کابل صنعتی فوق سنگین  با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 87.720.000.000 ریال به صورت( 20% ) نقد و الباقی اقساط (حداکثر 36 ماه) با حداکثر نرخ سود اقساط واگذاری مطابق آخرین نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و اخذ ضمانتنامه بانکی بابت کل اقساط به میزان اصل و سود متعلقه ، مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مزایده بانکی (غیر از بانک ملت) و یا ارائه چک بانکی/بین بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا فیش واریز نقدی به مبلغ 4.386.000.000 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14021750030340109 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - واحد معاملات و قراردادها
نام مسئول:خانم حاجی: 64821050 آقای پودات: 64821084
از تاريخ:1402/07/08
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1402/07/22 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1402/07/23 09:00
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش واریز مبلغ 1.000.000ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14021750030340248 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
290