مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (1402/339)
توضيحات:فروش تجهیزات مگانک بلا استفاده با 20% زیر قیمت پایه کارشناسی 10.179.200.000ریال
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به فروش تجهیزات مگانک بلا استفاده با 20% زیر قیمت پایه کارشناسی 10.179.200.000ریال ، مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بانکی بدون قید و شرط شرکت در مزایده بانکی (غیر از بانک ملت) و یا ارائه چک بانکی/بین بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا فیش واریز سپرده نقدی به مبلغ 508.960.000 ریال به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14021750030339192 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - واحد معاملات و قراردادها
نام مسئول:خانم حاجی: 64821050 آقای پودات: 64821084
از تاريخ:1402/07/08
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1402/07/22 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1402/07/23 08:45
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش واریز مبلغ 1.000.000ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14021750030339232 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
279