مزایده جدید
مزایده عمومی شماره 317‏/1401
توضيحات:فروش 3 دستگاه دیسک ذخیره ساز 9900 Hitachi
متن:
بانک ملت در نظـر دارد 3 دستگاه  دیسک ذخیره ساز 9900 Hitachi   خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: 5% مبلغ پیشنهادی به صورت ضمانتنامه  بانکی ( غیر از بانک ملت) و یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14011750030317100 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی ‏‏‏‏- مقابل ساختمان وزارت نفت‏‏‏‏- ساختمان شماره 380 ‏‏‏‏- طبقه ششم ‏‏‏‏- اداره معاملات و قراردادها
از تاريخ:1401/04/07
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1401/04/18 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1401/04/20 09:00
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش000‏/500 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14011750030317209 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
135