مزایده جدید
مزایده عمومی شماره ( 1400/379)
توضيحات:فروش اموال مازاد و فاقد گردش
متن:
بانک ملت در نظـر دارد اموال مازاد و فاقد گردش خود را از طریق برگزاری مزایده عمومی با قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 3.098.800.000  ریال  به فروش رساند. 
سپرده لازم برای شرکت در مزایده: مبلغ 200.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه  بانکی ( غیر از بانک ملت) و یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14001750030379144 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:مزروعی-خان بیکی-ربیعی
از تاريخ:1400/10/22
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1400/11/02 15:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1400/11/03 09:30
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14001750030379253 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
221