مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (1400/359)
توضيحات:فروش تجهیزات IP‏-DSLM با 10% زیرقیمت کارشناسی به مبلغ 461.925.000 ریال
متن:
بانک ملت در نظر دارد تجهیزات IP‏-DSLM مازاد خود را با 10% زیرقیمت کارشناسی به مبلغ 461.925.000 ریال ازطریق برگزاری مزایده عمومی به فروش رساند.
سپرده لازم برای شرکت در مزایده:مبلغ 23.000.000 ریال به صورت ضمانتنامه  بانکی ( غیر از بانک ملت) و یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14001750030359157 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: مزروعی – عظیمی
از تاريخ:1400/07/27
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1400/08/08 15:30
تاريخ بازگشايي پاکتها:1400/08/09 09:30
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14001750030359266 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
63