مزایده جدید
: مزایده عمومی شماره (1400/361)
توضيحات:فروش 15 عدد قرقره کابل SWR باقیمت پایه کارشناسی به صورت کلی 595.581.000.000 ریال یا به صورت هر قرقره مجزا
متن:
بانک ملت در نظـر دارد 15 عدد قرقره کابل SWR رابه صورت کلی یامجزا با شرایط و مشخصات مندرج در اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی با باقیمت پایه کارشناسی به صورت کلی 595.581.000.000 ریال یا به صورت هر قرقره مجزا به فروش رساند.
سپرده لازم برای شرکت در مزایده: 5% مبلغ قرقره موردنظر به حالت کلی یا مجزا به صورت ضمانتنامه  بانکی ( غیر از بانک ملت) و یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14001750030361121 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: مزروعی – عظیمی
از تاريخ:1400/07/27
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1400/08/08 15:30
تاريخ بازگشايي پاکتها:1400/08/09 10:00
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000 ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14001750030361230 قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
56