مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (99/330)
توضيحات:دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Mainframe Z990C24 با 20درصد زیرقیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/200/000/000ریال
متن:
بانک ملت درنظردارد دو دستگاه تجهیزات پردازشی IBM Mainframe Z990C24 با 20 درصد زیر قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 1/200/000/000ریال را مطابق با (پیوست یک) شرایط مندرج دراین اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی(غیر از بانک ملت) به مبلغ60,000,000 ریال یا فیش واریز مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 13991750030330102(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان مالمیر/ رفیعی
از تاريخ:1399/06/26
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1399/07/07 14:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1399/07/08 10:00
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ500/000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030330211( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
تعداد بازدید:
38