مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (99/329)
توضيحات:فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی با 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 11,160,000,000 ریال
متن:
بانک ملت در نظر دارد فروش یک عدد قرقره کابل صنعتی موجود در انبار بانک با 10 درصد قیمت پایه کارشناسی به مبلغ 11,160,000,000 ریال( پیوست 1) را مطابق با شرایط مندرج دراین اوراق ، ازطریق برگزاری مزایده عمومی   به فروش رساند.
تضامین لازم برای شرکت در مزایده: ضمانتنامه بدون قید و شرط بانکی(غیر از بانک ملت) به مبلغ550,000,000  ریال یا فیش واریز مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز13991750030329185(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان مالمیر/ رفیعی
از تاريخ:1399/06/26
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1399/07/07 14:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1399/07/08 10:15
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ500/000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 13991750030329294(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
تعداد بازدید:
33