مزایده جدید
مزایده عمومی شماره (99/326)
توضيحات:فروش 150 تن اسناد امحائی
متن:
بانک ملت درنظردارد حدود 150تن اسناد امحائیرا مطابق با شرایط مندرج در این اوراق از طریق برگزاری مزایده عمومی به فروش برساند.
سپرده شرکت در مزایده:5 درصد مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانتنامه بانکی (غیر از بانک ملت) ویا فیش نقدی واریزی به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز13991750030326143در(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: نبیلی – مالمیر
از تاريخ:1399/06/17
تا تاريخ:1399/06/31
مهلت ارسال مدارک مزايده تا تاريخ:1399/06/31 14:00
تاريخ بازگشايي پاکتها:1399/07/01 10:00
نام واحد مزايده گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مزايده:
ارائه معرفینامه و فیش500/000ریالی واریزی به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه13991750030326252قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
74