مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره (1402/121)
توضيحات:خرید،نصب و راه اندازی ،گارانتی و پشتیبانی تعداد 10 دستگاه رایانه سرور HP DL380 G10 PLUS
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به خرید،نصب و راه اندازی ،گارانتی و پشتیبانی تعداد  10 دستگاه رایانه سرور HP DL380 G10 PLUS ، مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت) و یا ارائه چک بانکی/بین بانکی غیر از چک عادی مشتریان و یا فیش واریز نقدی به مبلغ 10.000.000.000ریال به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14021750010121124(قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - واحد معاملات و قراردادها
نام مسئول:خانم: حاجی64821050 –آقای پودات 64821084
دريافت مدارک از تاريخ:1402/07/03
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1402/07/22 15:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1402/07/23 08:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
ارائه معرفینامه و فیش واریز مبلغ 1.000.000ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه 14021750010121263قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
432