مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره (1400/136)
توضيحات:خرید کیف پول (پالتویی) چرم طبیعی زنانه و مردانه با جعبه کاغذی
متن:
بانک ملت در نظر دارد نسبت به" خرید کیف پول (پالتویی) چرم طبیعی زنانه و مردانه با جعبه" مطابق  با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت)به مبالغ ذیل یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق  به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز  14001750010136182 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
1- کیف پول (پالتویی) چرم طبیعی زنانه 1.300.000.000 ریال
2- کیف پول (پالتویی) چرم طبیعی مردانه 1.300.000.000 ریال 
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:خان بیکی/ ربیعی
دريافت مدارک از تاريخ:1400/10/20
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1400/11/02 15:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1400/11/03 08:30
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه واریز  14001750010136291  قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
204