مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره (1400/127)
توضيحات:خرید 418 دستگاه خود دریافت خود پرداز CRS
متن:
بانک ملت در نظر دارد نسبت به" خرید 418 دستگاه خود دریافت خود پرداز CRS" مطابق  با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت)به مبلغ 57.684.000.000 ریال یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق  به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14001750010127186 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت)
آدرس دريافت مدارک:تهران – خیابان طالقانی - مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان: ربیعی/ عظیمی
دريافت مدارک از تاريخ:1400/07/25
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1400/08/08 15:30
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1400/08/09 09:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه واریز 14001750010127295  قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت.
تعداد بازدید:
97