مناقصه جدید
مناقصه عمومی شماره 1400/119
توضيحات:پشتیبانی و گارانتی سخت افزاری تجهیزات IBM Blade server
متن:
بانک ملت در نظـر دارد نسبت به" پشتیبانی و گارانتی سخت افزاری تجهیزات IBM Blade server" مطابق با شرایط و مشخصات مندرج در این اوراق و RFP پیوست، از طریق برگزاری مناقصه عمومی اقدام نماید.
تضامین لازم برای شرکت در مناقصه: ضمانتنامه بدون قید و شرط شرکت در مناقصه بانکی (غیر از بانک ملت) به مبلغ 1.250.000.000 ریال یا فیش واریز نقدی مبلغ فوق به حساب جاری جام به شماره 2024013595 به شناسه واریز 14001750010119138 (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
آدرس دريافت مدارک:تهران- خیابان طالقانی- مقابل ساختمان وزارت نفت- ساختمان شماره 380 - طبقه ششم - اداره معاملات و قراردادها
نام مسئول:آقایان عظیمی/ رضایی 64821180 - 64821057
دريافت مدارک تا تاريخ:1400/05/16
مهلت ارسال مدارک مناقصه تا تاريخ:1400/05/16 13:00
تاريخ و ساعت بازگشايي پاکتها:1400/05/17 09:00
نام واحد مناقصه گذارنده:اداره کل تدارکات بانک ملت
مدارک مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه:
معرفینامه و فیش واریز مبلغ500.000 ریال به حساب جاری جام شماره 2024010265 با شناسه واریز 14001750010119247 ( قابل پرداخت درکلیه شعب بانک ملت).
تعداد بازدید:
104