بانک ملت در میان 500 شرکت برتر ایران رتبه پنجم را از نظر میزان فروش به دست آورد.