مسوولان دستگاه های اجرایی استان های لرستان و خراسان شمالی از عملکرد بانک ملت در این استان ها قدردانی کردند.