نخستین مدرسه هوشمند روستایی استان لرستان با مشارکت بانک ملت به صورت رسمی به بهره برداری رسید.