مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت با هدف افزایش سرمایه، روز ۲۶ بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.