ساختمان جدید شعبه چهارراه جمهوری بانک ملت با حضور علیرضا لگزایی رییس هیات مدیره این بانک به صورت رسمی به بهره برداری رسید.