مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تاکید کرد که بانک ملت در بازار سرمایه کشور جایگاه ویژه ای دارد.