بانک ملت استان خوزستان نسبت به نصب و راه اندازی سامانه محب در چند سازمان و شرکت جدید در این استان اقدام کرد.