پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، رییس مرکز تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملت را به عنوان مدیر پژوهشی برتر نظام بانکی معرفی کرد.