سرویس ارسال پیامک خدمات برای مشتریان همراه بانک ملت به مرحله بهره برداری رسید.