با هوشیاری کارمند بانک ملت استان بوشهر، فرد جاعل در برداشت از حساب یک شخص دیگر ناکام ماند.