جلسه کمیسیون فرعی اعتباری بانک های عضو شورای هماهنگی بانک های کشور در محل اداره کل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت برگزار شد.