عملکرد بانک ملت در استان فارس از سوی مسوولان دستگاه های اجرایی مورد قدردانی قرار گرفت.